Reklam
SAĞLIK ATAMALARINDA “SAĞLIKSIZ” İLİŞKİLER

SAĞLIK ATAMALARINDA “SAĞLIKSIZ” İLİŞKİLER

24 Kasım 2012 - 16:29

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan Başhekim atamalarında ilginç ilişkiler atama listesini alt üst etti. Sağlık sektörü ve AK Parti kulislerinde dolaşan iddiaya göre Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’nin Başhekimi Ali Kasap bazı kişilerin baskısı üzerine görevden alındı yerine Bozyaka İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yönetici olarak görev yapan Serdar Bayrak getirildi. Bu kez diğer “ekibin” bastırması sonucu Ali Kasap 2 gün aranın ardından görevine iade edildi. Bu arada Serdar Bayrak için gelen baskılarında artması üzerine Bayrak, İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde daha üst göreve getirilerek diğer ekibinde memnun edilmesi sağlandı. Yine bir başka iddiaya göre Kasap’ın göreve iade edilmesine Yamanlar Koleji’nin Genel Müdürü olan ağabeyi Sebahattin Kasap’ın ve yakın çevresinin baskısının etkili olduğu ileri sürüldü. Bu arada bir diğer iddia da  Alsancak Nevval Salih İşgören Devlet Hastanesi için ortaya atıldı. İddiaya göre Ayvalık Devlet Hastanesi Başhekimliği’nden Alsancak Nevval Salih İşgören Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine atanan Osman Uçmaz’da gelen tepkiler üzerine Başhekim Yardımcılığı görevine getirilerek yerine Osman Yaşar Öz atandı.

 

Türkiye genelinde ilginç atamalar

Öte yandan İzmir’de atamalar ile ilgili bu iddialar konuşulurken Türkiye Geneli’nde ise yapılan atamaları ile ilgili olarak Sözcü gazetesi yazarlarından Saygı Öztürk’ tarafından kaleme alınan yazı Sağlık Bakanlığı içerisinde ki tüm ilişkileri göz önüne çıkardı. Yazı’da atamalarla ilgili olarak çok vahim iddialar dikkat çekti. Öztürk’ün http://sozcu.com.tr/saglikta-saadet-zinciri.html adressinde yer alan “Sağlık’ta saadet zinciri” başlıklı yazı aynen şöyle;

“Hal­kın Ana­ya­sal hak­kı olan sağ­lık hiz­me­ti­ni, “sek­tö­r” ha­li­ne ge­ti­rip, “Sağ­lık­ta Dö­nü­şü­m” ola­rak ta­nım­la­yan ve bu­nu ulus­la­ra­ra­sı te­kel­le­re pa­zar­la­ma­ya ça­lı­şan AKP, yan­daş­la­rı­nı da hiç ih­mal et­mi­yor. Sağ­lık­ta kı­de­mi, li­ya­ka­tı ge­çi­n… Bir ta­ri­ka­tın men­su­bu ol­mak ya da öy­le gö­rün­mek önem­li gö­re­ve gel­me­niz­e da­ha et­ki­li. Ta­bi­i AK­P’­li ba­ka­nın kar­de­şi ol­mak da ay­lık ma­aşı­nı­zın 16 bin 250 li­ra ol­ma­sı­nın yo­lu­nu açı­yor.
Ka­ra­de­niz böl­ge­sin­de­ki ata­ma­lar baş­ta Trab­zon ol­mak üze­re Ya­vuz Se­lim Vak­fı­’nın ona­yın­dan ge­çi­yor. İl­le­rin ka­mu has­ta­ne­le­ri yö­ne­ti­ci­le­ri, şu­be mü­dür­le­ri, has­ta­ne mü­dür­le­ri va­kıf­ta ya­pı­lan top­lan­tı­lar­da be­lir­le­ni­yor. Vak­fın, Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü­’n­de kur­du­ğu ya­pı­lan­ma­nın Trab­zo­n’­da­ki te­pe­sin­de Halk Sağ­lı­ğı Mü­dü­rü Kök­sal Ham­za­oğ­lu var. Ken­di­si vak­fın Mü­te­vel­li he­ye­tin­de. Bu bi­le olay­la­rın bo­yu­tu­nu gös­ter­me­ye yet­mez mi?
Has­ta­ne­de gö­rev­li 35 yıl­lık bir dok­to­run maa­şı 2 bin li­ra. Dö­ner ser­ma­ye­den al­dı­ğı pay­la bir­lik­te eli­ne 4 bin li­ra ge­çi­yor. Ba­zı branş­lar­da dö­ner ser­ma­ye­den al­dı­ğı mik­tar bi­raz da­ha ar­ta­bi­li­yor. Emek­li­ye ay­rıl­ma­sı du­ru­mun­da eli­ne an­cak 1.900 li­ra ge­çe­cek. So­nuç­ta, Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı yan­daş­la­rın yü­zü­nü gül­dü­rür­ken ço­ğun­lu­ğu ise mut­suz ha­le ge­tir­di.

Ay­nı ki­şi­ye üç ay­rı gö­rev

Has­ta­ne baş­he­kim­li­ği, yar­dım­cı­lı­ğı, has­ta­ne yö­ne­ti­ci­li­ği ma­aş yö­nün­den hay­li çe­ki­ci ha­le ge­ti­ril­di. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­’n­da gö­rev­li müs­te­şar yar­dım­cı­la­rı, ge­nel mü­dür­ler, ku­rum baş­kan­la­rı, dai­re baş­kan­la­rı 4-5 bin li­ra olan maa­şı de­ğil, ka­ğıt üs­tün­de baş­he­kim­lik, has­ta­ne yö­ne­ti­ci­si gös­te­ri­le­rek 10-12 bin li­ra ma­aş al­ma­la­rı sağ­la­nı­yor.
Ör­nek ve­re­lim: Müs­te­şar Yar­dım­cı­sı Dr. Ya­sin Er­koç ay­nı za­man­da Sin­can N. Kö­rez Dev­let Has­ta­ne­si Baş­he­ki­mi. Müs­te­şar Yar­dım­cı­sı Dr. İs­ma­il De­mir­taş Ga­zi Mus­ta­fa Ke­mal Has­ta­ne­si Baş­he­ki­mi, Dr. Hak­kı Ye­şil­yurt Ulus Dev­let Has­ta­ne­si Baş­he­ki­mi, Müs­te­şar Yar­dım­cı­sı Doç. Dr. Tu­ran Buz­gan Eti­mes­gut Dev­let Has­ta­ne­si Baş­he­ki­mi. Bil­gi Sis­tem­le­ri Genel Müdürü Dr. Hak­kı Öz­türk, bu ge­nel mü­dür­lü­ğün ya­nı sı­ra Yö­ne­tim Hiz­met­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­’nü de yü­rü­tü­yor. Bun­lar yet­mi­yor Ye­ni­ma­hal­le Dev­let Has­ta­ne­si Baş­he­ki­mi ola­rak da gö­zü­kü­yor. Hak­kı Bey yor­ma ken­di­ni o iş­le­ri ya­pa­bi­le­cek baş­ka­la­rı­nın bu­lun­du­ğu­nu da unut­ma­…

Hep­si ka­ğıt üs­tün­de baş­he­kim

Ge­nel mü­dür­ler Prof. Dr. Ali Coş­kun An­ka­ra Mes­lek Has­ta­lık­la­rı Has­ta­ne­si Baş­he­kim­li­ği­ni de yü­rü­tür­ken, di­ğer ge­nel mü­dür Dr. İb­ra­him Şen­türk ise has­ta­ne yö­ne­ti­ci­li­ğin­den ma­aş alı­yor. Yük­sek ma­aş­lı­lar ara­sın­da ku­rum baş­kan­la­rın­dan Mus­ta­fa Ak­so­y’­u da ay­nı za­man­da baş­he­kim, Sa­im Ker­ma­n’­ı da has­ta­ne yö­ne­ti­ci­si ola­rak gö­rü­yo­ruz.
Ku­rum baş­kan yar­dım­cı­la­rın­dan Er­can Şim­şek, Or­han Koç, Er­kan Çi­çek, Ah­met Ça­kır, Mu­ham­met Ör­nek, Or­kun Yıl­dı­rım, Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­sı Do­ğan De­mi­re­l’­le de baş­he­kim­lik söz­leş­me­si ya­pıl­mış.
Dai­re baş­kan­la­rı Ab­dul­ka­dir Öz­bek, Hü­se­yin Fa­zıl İnan, Duy­gu Cen­giz, Mu­zaf­fer Ak­ko­ca, Bil­ge­han Ka­ra­da­yı, Tu­ran Ya­maç, Ya­vuz El­baş, Be­kir Kes­kin­kı­lıç, Ya­sin Akar, Se­ma Zer­ge­roğ­lu, Ber­rak Ba­şa­ra, Ba­nu Ayar, İk­bal Gül­te­kin, Ünal Hü­lür, M.Ma­hir Ül­gü, Ka­an Ka­ra­ka­ya, Os­man Ka­ra­kaş­lı, Erol Koç, Fer­za­ne Mer­can, Za­fer Ka­lay­cı, Hü­se­yin Öz­bay Ham­za Yu­va­cı, Ala­ad­din Dil­siz, Arif Ka­pu­ağa­sı, Er­tuğ­rul Eğin, Ha­san Gü­ler, Ab­dul­lah Öz­türk, İs­ma­il Ser­da­roğ­lu, Ha­san Ön­cül, Adem Ku­cur, Se­dat Gü­lay, Sü­mey­ye Mun­gan, Ka­nu­ni Kek­lik, Ah­met Öz­lü, Eb­ru Ay­dın, Se­her Mu­sa On­ba­şı­oğ­lu, Ya­vuz Uyar, Mu­rat Gül­te­kin, Ba­nu Ekin­ci, Ba­ha­dır Su­cak­lı, Na­zan Yar­dım, Hü­se­yin İl­ter, Yıl­dı­rım Ce­sa­ret­li, Ser­taç Po­lat, Em­re Yat­man, Mu­ham­met Bay­ram, Mu­rat Ye­şil­baş, Mu­rat Bil­bay, Ke­mal Ku­lan, Ha­san Baş­ka­ya, İs­ma­il Ka­ya, Ab­dul­lah Şe­ker, Ce­mil Akars­lan, Mer­ve Akın, Ke­mal Öz­gür De­mi­ralp, Aziz Al­per Bi­ten de yük­sek ma­aş al­sın­lar di­ye baş­he­kim­lik, has­ta­ne yö­ne­ti­ci­li­ği gi­bi gö­rev­ler için söz­leş­me im­za­la­mış.
Ka­mu Has­ta­ne­le­ri Ku­ru­mu Baş­ka­nı Ha­san Çı­ğır, ya­nı­na Ha­san As­la­noğ­lu­’nu, Mus­ta­fa Ağ­ca­’yı, En­gin Uça­r’­ı, Ha­luk Yıl­ma­z’­ı, Ha­kan Tır­hı­ş’­ı, Ba­rış Uğur Oğ­ra­şan­gi­l’­i, Fa­tih Gök­se­l’­i, Mus­ta­fa Bol­ka­n’­ı, Gül­çin Sa­rı­yıl­dı­z’­ı, Oğuz Sa­rı­yıl­dı­z’­ı, Ali El­ma­cı­oğ­lu­’nu, Ser­kan Se­ve­n’­i, Al­tuğ Nar­lı­’yı, Na­mık Öz­be­k’­i al­mış. Ama on­lar da yük­sek ma­aş al­sın­lar di­ye her bi­ri An­ka­ra­’da­ki de­ği­şik has­ta­ne­ler­le baş­he­kim yar­dım­cı­sı söz­leş­me­si im­za­la­mış.
O gö­re­vi yap­ma­dan ma­aş alı­yor­lar
Öy­le bir saa­det zin­ci­ri ku­rul­muş ki müs­te­şar yar­dım­cı­sı, ge­nel mü­dür, yar­dım­cı­la­rı, ku­rum baş­kan­la­rı, dai­re baş­kan­la­rı as­li gö­rev­le­ri­ni ya­pı­yor ama ma­aşı­nı da­ha yük­sek ol­du­ğu için söz­leş­me yap­tı­ğı has­ta­ne­den alı­yor. San­ki o gö­rev­le­ri ya­pa­cak kim­se yok­muş gi­bi ay­nı an­da iki kol­tu­ğu bir­den iş­gal edi­yor­lar.
Ka­ğıt üze­rin­de baş­he­kim, yar­dım­cı­sı, has­ta­ne yö­ne­ti­ci­si olan­la­rın asıl gö­re­vi ba­kan­lık­ta ol­du­ğu için bu kez baş­ka ki­şi has­ta­ne baş­he­kim­li­ği, yar­dım­cı­lı­ğı ve has­ta­ne yö­ne­ti­ci­li­ği gö­re­vi­ni fii­len yü­rü­tü­yor. On­lar da iki kol­tu­ğu bir­den iş­gal et­miş olu­yor­lar. Bu­na kad­ro­laş­ma, saa­det zin­ci­ri de­ğil de siz ne der­si­niz

(Saygı Öztürk’ün “Sağlık’ta saadet zinciri” başlıklı yazı için http://sozcu.com.tr/saglikta-saadet-zinciri.html)

YORUMLAR

  • 1 Yorum
  • ben.
    2 ay önce
    Behzat Özkan ve Serdar Bayrak'ın devlet içi yapılarla ilişkisi yeterince araştırılmadı. Kollanıyorlar.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Balçova’nın gençleri Türkiye finallerinde
Balçova’nın gençleri Türkiye finallerinde
CHP Milletvekilinden Başkan Halil Arda’ya kutlama ziyareti
CHP Milletvekilinden Başkan Halil Arda’ya kutlama ziyareti